دسته: اخبار

سال در فیلم: 1999

در قسمت جدید 'The Year in Film' ، نگاهی به 1999 می اندازیم که از 'تهدید شبح' تا 'ماتریکس' تا 'حس ششم' به اوج و افتهایی دست می یابد.